Πολυτεχνείου 3, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 478 277

Εφαρμογή βιοσυντονισμού για διάγνωση και θεραπεία